Reklamacja i zwroty – Lapo Jeans sklep online – odzież w ujęciu EKO
 1. Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotu zakupionego Produktu

 1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. W celu dokonania zwrotu postępuj według następujących kroków:
  1. zapakuj nieotwarty Produkt do paczki;
  2. pamiętaj o dodaniu do środka paczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy (możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość zamieszczonego na Stronie Sklepu Internetowego);
  3. dostarcz lub prześlij zwracany Produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Lapo Jeans ul. Jana Styki 3, 64-920 Pila (z dopiskiem „MAGAZYN”).
  4. oczekuj na zwrot pieniędzy.
 3. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w rozdziale IX Regulaminu – Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 4. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem wraz ze zwracanym Produktem.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone na formularzu, który jest zamieszczony na Stronie Sklepu Internetowego (załącznik do Regulaminu) lub przy wykorzystaniu załącznika nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
  1. dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
  2. nazwę lub symbol zwracanego Produktu,
  3. datę otrzymania Produktu przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta,
  4. numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Produktu przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 10. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 1. Wyjątki od odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umowy:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – Produkt wytworzony według indywidualnych wskazań Kupującego.
 1. Zwrot środków i odesłanie Produktu.

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. Zwracany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres Lapo Jeans, ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła (z dopiskiem „MAGAZYN”).
 1. Zwrot kosztów dostawy.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Produktu do Sprzedawcy.
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszt dostawy Produktu liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w sytuacji, gdy:
  1. Sprzedawca dostarczył Produkt w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,
  2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zwraca część zamówionych Produktów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości Zamówienia.
 1. Zasady reklamacji.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Produktu w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
 3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej pocztą na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zwroty@lapojeans.com Sprzedawcy. Formularz reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  2. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  3. nazwę zakupionego Produktu,
  4. opis reklamacji,
  5. datę ujawnienia się wady Produktu,
  6. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta adres (w tym adres e-mail).
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszt odesłania reklamowanego Produktu, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

Formularz reklamacji Lapojeans
Formularz odstąpienia od umowy Lapojeans