Regulamin sklepu – Lapo Jeans sklep online – odzież w ujęciu EKO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Lapo Jeans Krzysztof Graczyk za pośrednictwem sklepu internetowego www.lapojeans.com, zwanego dalej „Sklepem”.

 1. Stosowane definicje.

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.lapojeans.com za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w Sklepie.
 2. Sprzedawca – Lapo Jeans Krzysztof Graczyk (zwany w dalszej części Regulaminu – Lapo Jeans), ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła, NIP: 7642602336, REGON: 38701529.
 3. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep, działająca w domenie www.lapojeans.com
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
 5. Polityka Prywatności RODO – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, Przedsiębiorca jak i Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta.
 10. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 12. Produkt– oznacza towar przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.
 14. Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.
 15. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.
 16. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 1. Postanowienia ogólne

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy, wyborze sposobu płatności i składaniu zamówienia.
 2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT
 3. Sprzedawca wystawia faktury VAT
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z usług Sklepu, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
  1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
  2. system MS Windows Vista i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 10.14 lub wyżej;
  3. odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Opera 58.x i wyżej, Firefox 57.x, Chrome 68.x, Safari 12.x, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript;
  4. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie: PDF/.DOC/.XLS
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Kupujących ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Kupującego. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Kupujących. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Kupującego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Kupujących ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Kupujący może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.
 1. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne.
 3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie Produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.
 4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.
 5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.
 6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
 7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.
 1. Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelew tradycyjny – na rachunek bankowy Sprzedawcy w Nest Bank nr 20 2530 0008 2023 1068 9746 0001 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. płatność online – przedpłata online poprzez zewnętrzny system płatności, PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 PLN (całkowicie opłaconym), NIP: 7792308495, REGON 300523444 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Kupującego);
  3. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na Stronę Internetową Sklepu www.lapojeans.com, a następnie wybrać Produkt, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
  1. dodania Produktu do koszyka,
  2. wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,
  3. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży,
  4. wskazania danych do wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,
  5. wybór formy płatności,
  6. akceptacja Regulaminu,
  7. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.3. Kupujący w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Produkt jako Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta. Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.
 4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym Umowy sprzedaży obejmującej zamówiony Produkt. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.
 1. Termin realizacji zamówienia i dostawa

 1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia w ciągu:
  1. 7 dni roboczych – w przypadku zamówień standardowych Produktów;
  2. 14 dni roboczych – w przypadku zamówień Produktów według indywidualnych wskazań Kupującego – licząc od dnia następnego, w którym Sprzedawca otrzyma płatność.
 2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 3. Koszty dostawy podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
 5. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej powinna zostać dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Produktu.
 6. W przypadku, gdy przy odbiorze Produktu Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
 7. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.
 1. Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotu zakupionego Produktu

 1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. W celu dokonania zwrotu postępuj według następujących kroków:
  1. zapakuj nieotwarty Produkt do paczki;
  2. pamiętaj o dodaniu do środka paczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy (możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość zamieszczonego na Stronie Sklepu Internetowego);
  3. dostarcz lub prześlij zwracany Produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres: Lapo Jeans ul. Jana Styki 3, 64-920 Pila (z dopiskiem „MAGAZYN”).
  4. oczekuj na zwrot pieniędzy.
 3. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w rozdziale IX Regulaminu – Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 4. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem wraz ze zwracanym Produktem.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone na formularzu, który jest zamieszczony na Stronie Sklepu Internetowego (załącznik do Regulaminu) lub przy wykorzystaniu załącznika nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
  1. dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta/ Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
  2. nazwę lub symbol zwracanego Produktu,
  3. datę otrzymania Produktu przez Konsumenta/Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta,
  4. numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Produktu przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 1. Wyjątki od odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umowy:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – Produkt wytworzony według indywidualnych wskazań Kupującego.
 1. Zwrot środków i odesłanie Produktu.

 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 5. Zwracany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres Lapo Jeans, ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła (z dopiskiem „MAGAZYN”).
 1. Zwrot kosztów dostawy.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Produktu do Sprzedawcy.
 2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszt dostawy Produktu liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w sytuacji, gdy:
  1. Sprzedawca dostarczył Produkt w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,
  2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zwraca część zamówionych Produktów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości Zamówienia.
 1. Zasady reklamacji.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Produktu w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
 3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej pocztą na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zwroty@lapojeans.com Sprzedawcy. Formularz reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  2. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  3. nazwę zakupionego Produktu,
  4. opis reklamacji,
  5. datę ujawnienia się wady Produktu,
  6. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta adres (w tym adres e-mail).
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta koszt odesłania reklamowanego Produktu, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.
 1. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności RODO dostępnej na stronie https://lapojeans.com/polityka-prywatnosci/
 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności RODO.
 4. Polityka Prywatności RODO reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:
  1. składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,
  2. założeniem Konta w Sklepie,
  3. zapisaniem się Kupującego do Newslettera,
  4. kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.
 1. Newsletter

 1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
 2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
 3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.
 4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
 5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie Newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.
 1. Formularz kontaktowy

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
 2. Korzystanie przez Kupującego z formularza jest dobrowolne.
 3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.
 4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności RODO.
 1. Autorskie prawa majątkowe

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
 3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.
 4. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych).
 1. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych, lecz w przypadku umów zawieranych z Kupującymi będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą (odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona).
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym Konsumentem powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli Kupującym nie jest Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie Internetowej Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Kupującego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 9. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2021 r.